Adresa

Jan Kašpar

Bukovinská  91

190 17  Praha 9 - Vinoř

IČ: 05749301

DIČ:CZ7607052343

 

Telefon

+420 774 606 286

E-mail